งานเทรซ แกะแบบ ลอกลาย

Manual Trace

งานเทรซ (วาดภาพด้วยวิธีทาบเส้นบนแบบ ไม่ใช่การใช้โปรแกรมแปลงไฟล์อัตโนมัติ และไม่ใช่การดราฟ เพราะดราฟ คือการร่างภาพ ซึ่งเป็นวิธีการวาดคนละแบบ ที่มักจะเรียกผิดๆ)

การแกะแบบลอกลายโลโก้ แกะลาย ตราสัญลักษณ์ ทั้งโลโก้บริษัท ห้างร้าน หรือตราสัญลักษณ์กระทรวง ทบวง กรม ตราประจำหน่วยงานราชการต่างๆ ลายไทย วาดถอดแบบลายเส้นจากภาพถ่าย เป็นไฟล์เวกเตอร์ จึงเป็นอีกวิธีการที่จำเป็นต่อการนำไปผลิตชิ้นงานต่างๆ

เพื่อนำไฟล์เวกเตอร์ (Vector) นามสกุลต่างๆเช่น Ai (Illustrator), CDR (CorelDraw) ไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นทำตรายาง งานสกรีนเสื้อ งานตัดสติ๊กเกอร์ งานแกะกระจก งานแกะหิน ฯลฯ

ราคาเริ่มต้น 100 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน กรุณาสอบถามก่อนเริ่มงานนะครับ

คลิกที่นี่ เพื่อส่งรายละเอียดและสั่งงานแกะแบบลอกลายกับเรา

รายละเอียดเงื่อนไขงานเทรซงานแกะแบบลอกลาย

*** สำคัญมากโปรดอ่าน ***

ไทย เวกเตอร์ สตูดิโอ ให้คำปฏิญาณว่าจะทำงานตามที่ตกลงไว้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดทุกประการ

ทั้งนี้ ในส่วนของลูกค้า หากมีเหตุจำเป็นกรณีต้องการยกเลิกงานด้วยตัวลูกค้าเอง เรามีเงื่อนไขดังนี้ครับ

  • กรณีลูกค้าขอยกเลิกงาน ก่อนถึงคิวงานที่กำหนด
    หากมีการโอนเงินเข้ามาแล้ว ทางเราจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งเฉพาะที่โอนเต็มจำนวนของที่โอนเข้ามา แต่ในกรณีมัดจำจะไม่มีการคืนเงินให้ทุกกรณี เพราะการตกลงทำงานได้เริ่มแล้ว (วางคิวงาน)
  • กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกงาน ในระหว่าที่ทำงานตามคิวที่ตกลงไปแล้ว
    ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับในกรณีนี้ เพราะการตกลงทำงานถือว่าดำเนินการไปแล้ว
  • กรณีที่ลูกค้าสั่งงาน งานดำเนินการจนถึงขั้นส่งแบบให้ตรวจแล้ว และลูกค้าไม่ติดต่อกลับ
    ทางเราจะทำการรอการติดต่อจากลูกค้าไม่เกิน 15 วันนับจากที่ได้ส่งงานไป หากเกินกำหนดจะถือว่าลูกค้ายกเลิกสัญญาการทำงานชิ้นนั้นๆด้วยตัวลูกค้าเอง หากลูกค้ากลับมาภายหลัง ทางเราสามารถปฏิเสธการทำงานนั้นๆได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินคืนทุกกรณี

เพื่อความเข้าใจ ทางเราขออธิบายให้ทราบว่า เมื่อมีการสั่งงาน ตกลงทำงาน และกำหนดคิวงานให้แล้ว เมื่อเกิดการยกเลิก หมายถึงว่าทางเราก็จะต้องเสียโอกาสในการรับงานในคิวนั้นๆไป เพราะได้ทำการจองให้กับลูกค้าที่ตกลงทำงานไปแล้ว จึงไม่สามารถจัดคิวให้ลูกค้าท่านอื่นได้

และกรณีเริ่มงานไปแล้ว ก็ถือว่าการทำงานได้เริ่มกระบวนการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทางเราจึงไม่สามารถคืนเงินค่าจ้างได้ นอกจากดำเนินการทำงานต่อจนจบ หรือส่งไฟล์ที่ได้ทำถึงในขณะนั้นไปให้

หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ครับ

ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ตามช่องทางที่สะดวกดังต่อไปนี้